Arabuluculuk

Arabuluculuk

İMZA Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, ekibindeki Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline kayıtlı arabulucular ile arabuluculuk hizmeti vermekle birlikte Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline bağlı olarak çalışan arabulucular ile aşağıdaki hukuki konularda şahıslar ve şirketler için taraf vekilliği, zorunlu arabuluculuk hizmeti ve ihtiyari arabuluculuk hizmeti vermektedir.


 • İşçi-işveren uyuşmazlıkları 
 • Tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlık 
 • Telif haklarından kaynaklanan tazminat ve alacak
 • Maddi-manevi tazminat
 • Borç-alacak ilişkisi 
 • Sigorta zarar tazmini 
 • Mal rejimi 
 • Nafaka 
 • Kira alacağı 
 • Zarar tazmini 
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık 
 • Hisse devri
 • Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar 
 • Ortaklığın feshi 
 • Tahliye 
 • Tapu iptali ve tescil
 • Ön alım hakkının kullanılması 
 • Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlık 
 • Taşınmaz devri 
 • Ticari ortaklıktan ayrılma 
 • Ticari ortaklıktan ayrılma 
 • Taşınır devri 
 • Ecrimisil - meni müdahale 1 telif haklarından kaynaklanan tazminat ve alacak
 • Haksız el atmanın önlenmesi - eski haline getirme 
 • Maddi-manevi tazminat 
 • Katılma alacağı 
 • Taşınır iadesi 
 • Diğer davalar  (kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda )