İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare hukuku, idarenin işlem ve eylemlerinin sınırlarını belirler. İdarenin bu sınırların dışına çıkması ya da yasaların öngörmediği bir şekilde davranması halinde kişilere karşı olan sorumluluk ve yaptırımları düzenler.


İdare kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun şekilde hareket etmekle yükümlüdür. Fakat uygulama esnasında vatandaşın mağduriyetine sebebiyet veren hukuka aykırı idari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlanmaktadır.


T.C. Anayasasında da belirtildiği gibi idarenin her türlü işlem ve eylemlerin karşı yargı yolu açıktır. Bu tür işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar idari yargıda görülmektedir. İdare hukukunda başvuru şekilleri ve süreler son derece hassas usuli kurallara bağlanmıştır.


İdarenin yaptırım gücü, ağır sonuçlara ve telafisi güç zararlara neden olabilmektedir. Bireylerin İdare karşısında hukuk ilkeler çerçevesinde korunması zorunludur.

İMZA Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;


  • İdari sözleşmelerden doğan davaların açılması,
  • Belediye Kanunu'na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi
  • İdarenin sorumluluğuna ilişkin tazminat davaları,
  • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar,
  • İdari para cezalarına itiraz edilmesi & iptal davaları
  • İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, & imar davaları,
  • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar & ihale davaları,
  • Kamulaştırma ile ilgili davalar.
  • Öğrenci davaları açılması,
  • Karayolları Trafik Davalarının sonuçlandırılması.