İcra Hukuku

İcra Hukuku

Alacağı borçlu tarafından zamanında ödenmeyen alacaklı, bu alacağını bizzat zor kullanarak elde edemez. Borcunu zamanında ve gereği gibi yerine getirmeyen borçluya karşı zorlama yani cebri icra, sadece yasalar çerçevesinde, kamu otoritesi tarafından yapılabilir


İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve İflas Hukuku konusunu; özel hukuk ilişkilerinden doğan para ve teminat alacaklarının, borçlu tarafından ödenmemesi durumunda, alacaklının talebi üzerine, kanunda belirlenmiş sınırlar çerçevesinde, kamu otoritesi ve kuvveti yardımı ile nasıl karşılanacağından almaktadır. Borcun karşılanması ancak, borçlunun taşınır ve taşınmaz mallar ile 3. Şahıslardaki hak ve alacakları üzerinden yapılabilmektedir.


Ülkemizde, borcun tahsili ve ödenmesine ilişkin tüm usul ve esaslar, icra ve iflas kanunu ile düzenlenmiş olup; kanun gereğince alacağın tahsili için, icra ve iflas daireleri ile birlikte, İcra Mahkemeleri görevlendirilmiştir. İhtiyaç duyulması halinde başta polis olmak üzere, tüm kolluk kuvvetleri de İcra Müdürü’nün talebi üzerine cebri icrada görevlendirilebilirler.


İMZA Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

  • Çek ve senede davalı alacakların tahsili için, icra takibi yapılması.
  • Cari hesap ve faturaya davalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması,
  • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların tahsili için, icra takibi başlatma.
  • Alacaklı gerçek ve tüzel kişilerin alacağını elde edebilmesi için borçlu aleyhine yapılacak iflas takibi ve buna bağlı olarak iflas davasının açılması ve takibi.
  • Borçlu tarafından yapılan haksız itirazların iptali için, itirazın iptali davası açılması ve dava sürecinin takibi.
  • Haksız ve mesnetsiz alacak iddiaları nedeniyle borçlu olunmadığının tespiti için menfi tespit davası açılması ve dava sürecinin takibi.
  • Alacaklı gerçek ve tüzel kişiler adına alacaklarının yasal takibi, borçlu gerçek ve tüzel kişiler aleyhinde yapılmış yasal takip işlemlerinde ise hukuksal alanların korunması, gerçek borcun belirlenmesinin sağlanması.
  • Alacaklı ve borçlu için anlaşma zemini yaratılmasında hukuki destek verilmesi.
  • Gerçek ve tüzel kişilerin icra ve iflas hukukundan kaynaklı bağımsız davalarının takip edilmesi ve sonuçlandırılması.