style="text-align: justify;"

Maden Hukuku

İMZA Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;


Maden Hukuku


 • Madencilik faaliyetlerinin durdurulması ve ruhsatların iptaline ilişkin davalar.
 • Maden ruhsat alanları ile diğer yatırımların çakışması halinde oluşan ihtilaflar ve Kurul işlemleri.
 • Maden sahası ve ruhsat devirlerinden doğan ihtilaflar.
 • Ruhsat sahipleri ile rödövanscılar arasında oluşan ihtilaflara ilişkin davalar.
 • Maden Devlet hakları konusunda oluşan ihtilaflar.
 • Maden ruhsatları ile; su havzaları, milli parklar, yaban hayatı alanları, sit alanları, zeytinlik alanlar, tarım alanları, organize sanayi bölgeleri ile özel çevre koruma bölgelerinin çakışmasından doğan ihtilaflar.
 • Madencilik faaliyetlerinin; özel mülkiyet, imar alanları içerisinde kalması ve çevre düzeni planları ile ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar.
 • İl özel idareleri tarafından verilen I (a) Grubu maden ruhsatlarına ilişkin uyuşmazlıklar.
 • Kamulaştırma, irtifak ve intifa hakkı tesisi.
 • Maden ihalelerinden kaynaklanan davalar.
 • Madenler ve maden ruhsatları üzerine rehin, haciz, ipotek ve ihtiyati tedbir konulması.
 • Maden Kanunundan doğan İdari Para Cezalarına ilişkin davalar.
 • Maden işletmeleri sebebiyle tazminat davaları.
 • Maden ocağı kazaları davaları.

Çevre ve Orman Hukuku


 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) iznine ilişkin ihtilaflar.
 • Orman İznine ilişkin ihtilaflar.
 • Çevre hukukundan doğan tazminat davaları.
 • Çevre cezaları, itirazları, taksitlendirme uygulamaları.
 • Mera tahsis amacı değişikliğine ilişkin ihtilaflar.
 • GSM Kapsamında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ilişkin uyuşmazlıklar.

Enerji Hukuku

 • Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların kaynak kullanımına ilişkin uyuşmazlıklar.
 • Enerjinin çıkarılmasına, üretilmesine, enerji santrallerinin (Hidrolik, termik, güneş ve rüzgar) kurulmasına konu yasal mevzuat ve izinler konusunda çıkan uyuşmazlıklar.
 • Enerji şirketleri ile kamu arasındaki idari davalar.
 • Enerji şirketlerinin kendi aralarında çıkan ve rekabet hukukundan kaynaklanan davalar.